Tidligere referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Referat af Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger fra 04/11 2019 og tilbage.

Bestyrelsesmøde d.04-11-2019.
Alle var mødt, Bent bød velkommen Kasseren gav et overblik over regnskabet som så fornuftig ud.
Bent bad om en bevilling til køb af en pc , så vi ikke skulle have havens regnskab samt alt hvad vi havde om haveforeningen liggende på private pc . Det blev bevilget . Vi fik en snak om generalforsamlingen , det var en god stemning . Vi har fået nogle fliser som vi vil bruge ved vores kommende bål plads . I januar skal vi i gang med at beskærer nogle grene som er i vejen når vi klipper græs . Arbejdsdagen skal vi have malet det nye udhæng ved toilettet , vejen skal også have en omgang .
Vil prøve at søge nogle fonde som kunne hjælpe med penge da det er dyrt at lave den , vil også søge om tilskud til en samlingsplads med bænke og border , så vi kan komme hinanden mere ved , så vi kunne få de etniske til at blande sig lidt mere .Vi er jo flere pensionister som ikke kan så meget og vi kan heller ikke blive ved med at sætte lejen op . Bent H. Hansen.Og tak for en godt år ses i det nye hilsen bestyrelsen .

Referat fra Generalforsamling i Ankerhus haveforening.
Afholdt den 24. oktober 2019 i fælleshuset på Hvidtjørnevej.
Fremmødte 48 deltager.
Formand Hans Erik Fløjborg bød de fremmødte velkommen og var glad over det store fremmøde.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Jan Lange, Jan lange enstemmigt valgt.
Bestyrelsens beretning:
Hans Erik fremlagde bestyrelsens beretning hvor han bl.a. omtalte salg af haver og afvikling af arbejdsdagen.
Kolding Kommunes renovationsafdeling ville have det skraldestativ der var placeret nede ved søen udskiftet med en sorteringsstation hvor affaldet skulle sorteres. Hans Erik kontaktede have og park afdelingen hos Kolding kommune og fik trumfet igennem at der blev opsat et skraldestativ. Der er nu blevet opsat og det er så kommunen der står for tømning af denne.
Af andre sager han nævnte var at der var blevet lavet overdækning oppe ved toiletvognen. Hullerne i vejene er stadig et problem når det regner. Der har været forsøgt flere forskellige løsninger, de fleste ser ganske fornuftige ud indtil der kommer nogle regnbyger så er det galt igen.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
Regnskab:
Kasseren gennemgik de forskellige poster i regnskabet som viste et tilfredsstillende overskud.
Hun oplyste at det er et ”lidt” skævt regnskabsår vi har vedrørende betaling af vand, den gør fra 1/7 til 30/6
I det forgangne regnskabs år er containeren til have affald blevet tømt en gang, toiletvogn har fået 4 tømninger.
Der var blevet oprettet et nummer således at man kunne betale med mobilpay til haveforeningen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag:
Foslag 1.:
Bestyrelsen havde stillet forslag omkring betaling af venteliste gebyr. Dette blev vedtaget således kan der nu opkræves 100 kr. pr. år for at stå på ventelisten.

Forslag 2.:
Bent Hansen havde stillet forslag om et bødesystem for at få strammet op på at alle fik ordnet deres hækklipning til tiden. Efter en længere debat blev forslaget nedstemt.
Forslag 3.:
Have 50 havde stillet forslag om individuel betaling af vand, alt efter hvor mange kvadratmeter man havde som afgrødehave og prydhave. Dette udløste en længere debat og resulterede i en nedstemning af forslaget.
Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forsætter uændret.
Valg af formand.:
Hans Erik Fløjborg ønskede ikke at opstille igen. Bent Hansen Have 47 blev foreslået og enigt valgt.
Tom Kiel blev genvalgt.
Claus Jensen Ønskede ikke at opstille igen. Rita Frandsen Have 60 blev foreslået og enigt valgt
Kurt Magnussen have 7 blev ny suppleant
Anton blev genvalgt som revisor.

Herefter takkede Jan for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
Hans Erik Fløjborg fik overrakt et par flasker som påskønnelse af hans arbejde for haveforeningen.

Referant
Claus have 31

hus

 

Haveforening.
Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus. Suppl. Bent have 47 deltog
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Økonomien ser fornuftigt ud.
Pr. 1. september er et nyt regnskabsår begyndt.
Hans Erik og Else Marie deltager i et erfaringsmøde med de andre haveforeninger i Kolding. Det er Kolding Kommune som afholder dette.
Havelod nr. 60 var blevet solgt så pt. er have 25 og have 46 til salg.
Der har været kommentarer på de sociale medier omkring lukning af den selvbestaltede sti nede ved golfbane og søen. Der skulle være børn som var blevet overfuset. Formanden har snakket med golfklubben og dette er dem ikke bekendt. Det sidste hul der ligger nede hvor den offentlige sti er, kan ikke ses derfra hvor de skyder, så de er blevet pålagt at råbe for at advarer evt. fodgænger der krydser nede på stien at der kan risikerer at komme golfbolde i luften.
Der laves en prøveopsætning med et overdækket tag oppe ved toiletvognen, for at skåne dørene.
Der er blevet lagt gummimåtte på rampen til toiletvognen
Derefter var der løs snak omkring diverse punkter.

Møde d. 05-08-2019

Hans Erik, Tom Ole, Else Marie

Else Marie gav os et overblik på vores økonomi, som er rigtig god,

Vi har holdt havesyn ,der var nogle haver som havde lidt for høje hække,

de fik en opsang.

Til næste år skal vi måske have nye døre i toiletvogen, der bliver ikke flere arbejdsdage i år, have nr 22  er blevet solgt, vi har nu 2 haver til salg, have nr 60 og nr 25.

referent  Hans Erik

Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Økonomien ser efterhånden ganske rimelig. Det ser ud til at det er den rigtige vej vi går, så der forventes et mindre overskud.
Der har været foretaget haveeftersyn, der er et par haver som trænger til en ”kærlig” hånd, de ser ikke særlig godt ud og det er såmænd ikke så meget der kræves.
Der afholdes arbejdsdag den 1. juni 2019.
Følgende ting forventes at blive udført:
Maling toiletvogn indv. 3 mand.
Olieskift 2 mand.
Vej 4 mand.
Grene 1 mand.
Høj græs 2 mand.
Affald 2 mand.
Skt. Hansbål 3 mand.
Male toilet udv. 4 mand.
Det arbejdende folk får pølser + brød, pårørende kan købe pølse og brød for 20,-kr.
Tilmelding til Hans Erik hvis man ønsker at deltage i arbejdsdagen.
Næste møde den 27-5-2019

Referent:
Claus have 31

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. april 2019, Ankerhus Haveforening.
Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Økonomien ser fornuftigt ud.
Der er solgt 2 haver indtil nu ,i 2019.
Der er blevet fældet pil nede ved søen og afklippet er smidt over til et kommende Skt. Hans bål.
Huller i vejen er blevet fyldt op og vibreret med vibratoren som Jan har fået til at virke.
Der undersøges hvad prisen vil være på indkøb af opfyldningsmateriale til at lappe de resterende huller med.
Der påtænkes afholdelse af 1 arbejdsdag i 2019, overvejer hvad der skal laves og hvor mange deltager dette vil kræve.
Skraldespanden ved bænken nede ved søen vil H.E. tagekontakt til Park og Vej hos Kolding Kommune

Referent:
Claus have 31

Referat fra generalforsamling den 24-10 2018 i Ankerhus Haveforening.
Sted: Hvidtjørnevej’s fælleshus.
Fremmødte 37 deltager.
Hans Erik (HE) bød velkommen og foreslog på bestyrelsen vegne Jan Lange som dirigent, enstemmigt valgt
Jan Lange (JL) takkede for valget og kunne konstaterer at mødet var lovligt varslet og gav derefter ordet til formanden.
HE kom i bestyrelsens beretning i på den skønne sommer som vi har haft trods alt havde nogle konsekvenser for økonomien i foreningens pengekasse.
Han oplyste at der var blevet solgt 5 haver i år og at der pt kun er en have til salg.
Der er fortsat problemer med at få alle til at tegne de lovpligtige brandforsikringer.
Bestyrelsen vil nok skrue ”bissen” på overfor de få der ikke endnu har forevist en gyldig brandforsikring.
Arbejdsdagen var en kæmpesucces med hele 48 tilmeldte, så der blev udført alt det arbejde der var planlagt til denne dag.
Da der ikke er så store projekter der skal laves næste sæson vil arbejdsdagen nok blive afviklet lidt anderledes end i år.
Der har været forsøgt med at fylde skærver i hullerne i vejen, da dette lader til at være en god måde at løse dette problem på er det man vil gøre fremad rettet.
Stor tak til de som har hjulpet med at løse de småproblemer der været i afdelingen.

Dette var bestyrelsens beretning som herefter blev enstemmigt godkendt.
Næste punkt var regnskabet.
Else Marie Andersen (EM) fremlagde regnskabet og redegjorde for de enkelte poster. Hun kom ind på lige som formanden at den store synder i 2018 var den varme sommer som jo tog en kraftigt bid af kassebeholdningen.
Der havde været 2 gange affaldscontainer i det forløbne regnskab år, toiletvognen var renoveret for ca. 17.000, den alm. Vedligehold lå på ca. 5.000 kr. og det var ca. 9.000 kr. i overskud.
Derefter gennemgik hun kort det nye budget for 2019.
Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag:
Forslag 1:
Ændring i teksten omkring havevandig blev godkendt. Og vil herefter blive ændret i afdelingens særlige regler.
Der var ønske om at der skulle stå ” at man skulle opholde sig i haven når man vandede” men da dette ikke var stillet som forslag kunne dette ikke vedtages.
Forslag 2:
Forslag om at lave et aktivitetsudvalg, dette blev godkendt af de fremmødte og følgende meldte sig til dette udvalg:
Tove have 47
Laura have 20
Else have 48
Christian og Jelva have 37
Forslag 3:
Bestyrelsen ønskede at hæve kontingentet med 200 kr. pr. have. Enstemmigt godkendt.

Valg:
Kasserer Else Marie genvalgt
Næstformand Ole Vintrup Genvalgt
Best.suppl. Bent Hansen Genvalgt
Revisor Svend Svensson Genvalgt
Vurderingsudvalg:
Jan Lange og Henning Otzen begge genvalgt.

Formanden fik herefter ordet og kunne takke for god ro og orden og meddelte samtidigt at han ikke genopstillede som formand næste år.
Derefter var ordet frit og der blev serveret vand og boller.
Referent Claus Jensen have 31.

Referat fra bestyrelsesmøde den 1.oktober 2018, Ankerhus Haveforening.
Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi og regnskab for den sidste del af regnskabsåret. Der er lagt op til en stigning i kontingentet på 200,- til dækning af den ekstra store vandregning for 2018.
Der stilles forslag på generalforsamlingen.

Afvikling af generalforsamlingen blev gennemgået og man enes om at møde kl 17.00 til forberedelse af mødet.

Der er 3 dårlig vedligeholdte haver p.t.
Der skal udsendes 2 advarsler
4 haver mangler brandforsikringer

Claus skal undersøge om der findes en app til affaldstømning af den kommunale affaldssæk der er ved søen.

Referent:
Claus have 31

Referat fra bestyrelsesmøde den 9.september 2018, Ankerhus Haveforening.
Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Regnskabet ser godt ud trods et forholdsvis stort vandforbrug på grund af den lange varme tørkeperiode vi har haft i år.
E.M. fremlagde budgetforslag som blev diskuteret
Der blev snakket omkring den kommende udflugt til Karholm haveforening.

Der har været en forsørgelse omkring overdækning ved dørene på toiletvognen, dette kan ikke lade sig gøre på grund af manglende hældning.

Tirsdag den 11. sep. Kl.9 arbejde ved skuret oprydning og bortkørsel.

Referent:
Claus have 31

Referat fra bestyrelsesmøde den 6.august 2018, Ankerhus Haveforening.
Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Regnskabet ser godt ud trods et forholdsvis stort vandforbrug på grund af den lange varme tørkeperiode vi har haft i år.
Det bliver ikke aktuelt med en arbejdsdag i efteråret, de småting der er, bliver klaret af bestyrelsen med lidt hjælp.

Der har været afholdt havesyn, der vil være et par enkelte der får en påtale, men ellers ser vore haver fornuftige ud

Vedr. udflugten bliver mødetidspunktet kl.9:45 og vi mødes i haven og får udleveret kørselsvejledning.
Referent:
Claus have 31

Referat fra bestyrelsesmøde den 4.juni 2018, Ankerhus Haveforening.

Deltager:

Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.

Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Økonomien ser stadigt fornuftigt ud, med udsigt til et rimeligt slutresultat ved regnskabsårets afslutning.

Status på arbejdsdagen:

Det var en stor succes med hensyn til deltagerantal og man nåede næsten de mål man havde opsat, der mangler kun lige at få toiletvognen malet og så skal taget lige have lidt tagpap

Der kommer container i uge 29.

Vi vil forsøge at lave en udflugt   til Karholm haveforening i Nordborg, til efteråret, Karholm har været på besøg hos   Ankerhus for ca et år siden.

Vi deltager i netværksmøde hos Kolding kommune Den 14 Juni.

Referent:

Claus have 31

Referat bestyrelsesmøde den 16. april 2018.

Alle mødt.

Else Marie gennemgik status på regnskabet, som ser fornuftigt ud og budgettet ser ud til at holde.

Formanden orienterede omkring netværksmøde hos Kolding Kommune torsdag den 14. juni klokken 16-18.

Hans Erik fremlagde skitsetegning over handicaprampe ved toiletvognen som skal udføres samtidigt med afvikling af haveforeningens arbejdsdag. Han vil undersøge materialepriserne hos de forskellige byggemarkeder.

Bestyrelsen ønsker at udvide haveantallet med 2 haver som vil blive placeret oppe i skovstykket, skal lige ”finpudses” hos kommunen.

Den 26. maj er den obligatoriske arbejdsdag hvor vi alle trækker i arbejdstøjet og gør en indsats for foreningen, der vil blive lavet forskellige arbejdsgrupper hvor man kan tilmelde sig alt efter evner og lyst. (Se foreningens lejekontrakt vedr. arbejdsdage).

Referent Claus Jensen

Referat fra generalforsamlingen d.24.oktober 2017.

1: Valg af dirigent: Claus Jensen (have nr.31) blev foreslået og valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
De fremmødte udgjorde sammen med 3 fuldmagter et stemmeberettiget flertal.

2: Formandens beretning: Formanden, Hans Erik Fløjborg (have nr.23) fortalte:
Fem huse er solgt. Aktuelt er ingen huse til salg. Ingen er på venteliste.
Vejene er repareret med 16 tons grus, senere med stabilgrus. Mere holdbar løsning ønskes.
Formanden havde søgt fond om 10.000 kr. til vejreparationerne, fik 5.000 kr.
Til løsning til vedligehold foresloges at kontakte Golfbanen ang. maskinel.
Andet forslag var at gøre som i Skovparken, bore huller ved vejsider og fylde op med sand.
Alle opfordres til at undgå at køre ude i rabatterne – kør på gruset.
Der er lagt dræn til sø og vej fra tre haver. Haveejere skal selv få ledet vand ud til drænene.
Planlagt reparation af toiletvogn og opsætning af rampe til den er udskudt til næste år.
Der skal monteres flyderalarm på toiletvognstanken. Det gøres, når den er tømt for i år.
Døre i maskinhuset skal skiftes. Den ene har vi fået foræret af Bent (have nr.47).
Der har ikke været alvorlige mislighold af haver at påtale i år.
Kolding kommune har synet området for skorstene fra brændeovne. Har indskærpet, at
alle brændeovne skal godkendes og fejes af skorstensfejer.
Formanden vil søge penge fra jubilæumsfond til toiletvognsrampen samt til telt til brug
ved foreningens arrangementer.
Angående opsætning af legeredskaber: Bent (have nr.47) svarede at det ville blive for dyrt.
Den nye kasserer, Else Marie (have nr.27), har godt overblik over regnskab og budget.
Ny administrator af facebook-siden er Christian Holm (have nr.37).

3: Regnskab var udsendt sammen med indkaldelserne.
Kassereren, Else Marie Andersen (have nr.27), fremlagde det revisorgodkendte regnskab.
Forklarede bl.a. om et lille overskud i år og om forventede kommende indtægter og udgifter,
herunder øget arealleje til Kolding kommune.
Service på havetraktoren havde kostet 4.600 kr. Næste år gøres det af foreningen selv.
Regnskabet godkendtes.

4: Indkomne forslag: Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen udsendt følgende forslag:
a) Ændring af vedtægt §4 afsnit 5 til: Vurderingsudvalget kan benyttes af sælger, hvis der
opstår uenighed mellem køber og sælger. Endv. benyttes vurderingsudvalget, hvis haveforeningen
ved udsættelse overtager et havehus.
b) Ændring af vedtægt §19: Sætningen “Prisen skal godkendes af foreningens vurderingsudvalg” slettes.
c) Ændring i lejekontraktens §8 til: Lejer forpligter sig til at være medlem af Kolonihaveforeningen i
lejeperioden samt til at overholde foreningens vedtægter, hvoraf et eksemplar er udleveret.
Kolonihaveforeningens bestyrelse kan indkalde medlemmerne til pligtarbejde. Bestyrelsen kan fastsætte
2 fælles arbejdsdage om året – en i foråret og en i efteråret. Ved manglende fremmøde pålægges en bod,
som er pligtig ydelse. Bodens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Lejer har som medlem af Kolonihaveforeningen ret og pligt til at opstille til bestyrelsen.
d) Fremover når der ved salg af have/havehus udfærdiges en ny lejekontrakt opkræves køber et gebyr på 800 kr.
Efter diskussion vedtoges forslagene og bodsstørrelsen fastsattes til 100 kr.

5: Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastsattes til uændret 1334 kr.

6: Valg af formand: Hans Erik Fløjborg på valg, genvalgtes.

7: Valg af kasserer: Else Marie Andersen ikke på valg.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole Vinstrup, næstformand, ikke på valg.
Tom Kiel på valg, genvalgtes.
Claus Jensen på valg, genvalgtes.

9: Valg af bestyrelsessuppleanter:
Jan L.Andersen på valg, genvalgtes.
Bent H. Hansen ikke på valg.

10: Valg af revisorer:
Sven Svensson ikke på valg.
Anton Frandsen på valg, genvalgtes.

11: Valg af revisorsuppleant:
Erik Schultz ikke på valg.

12: Valg af vurderingsudvalg:
Tom Kiel på valg, genvalgtes.
Jan L. Andersen ikke på valg.
Henning Otzen ikke på valg.

13: Evt.: Forskellig snak, bl.a. forslag om årlig kontingentstigning.

Referat bestyrelsesmøde den 4. september 2017.

Alle mødt.

Else Marie gennemgik status på regnskabet, som ser fornuftigt ud og budgettet ser ud til at holde.

Der blev gennemgået foreningens vedtægter, hvor der skulle fjernes teksten omkring vurderingsudvalget.

Bestyrelsen diskuterede indholdet af vedtægter  bl.a. indskud for nye lejere, gebyr for oprettelse af lejekontrakt. Ankerhus haveforening er åbenbart den eneste forening som ikke har opkrævet disse beløb.

Hans Erik fremlagde forslag til afholdelse af 2 ”tvungne arbejdsdage” om året, dette tiltag er for at holde udgifterne nede for foreningen. Det skal vedtages på næste generalforsamling.  Derefter var der en løs snak omkring afviklingen af generalforsamlingen.

Der skal findes en ny administrator til facebook gruppen da Lillian Jacobsen have nr. 26 er ved at sælge.

Der skal opsættes tømnings alarm på toiletvognen.

Referent Claus Jensen

Referat bestyrelsesmøde den 7.august 2017.

Alle mødt.

Else Marie gennemgik status på regnskabet, som ser fornuftigt ud.

Renovationsafgiften stiger med ca. 2.000,- kr.

Vandregnskabet aflæses månedsvis.

Hans Erik fremlagde forslag til at forbedre forholdene ved toiletvognen (modtaget af Käthe og Kurt).

Da der er en del ældre der har svært ved at komme op af de nuværende trapper, blev man enig i bestyrelsen om af lave en skrå rampe som både kunne imødekomme gangbesværede og
rullestolsbrugere.

Dette arbejde vil blive udført når man skal have skifte de dårlige plader på siden af vognen.
Der arbejdes på at færdiggøre alarmen til affaldstanken.

Der er kun have nr.8 der er til salg for øjeblikket.

Der er stadig nogle stykker der mangler at fremlægge kopi af brandforsikring (krav fra Kommunen)

Alle ønsker om ændringer skal fremsendes til bestyrelsen, således at man får tilsagn/afslag af en samlet bestyrelse. Husk at vedlægge tegning og beskrivelse af det man ønsker at ændre.

Havesyn fortages den 8.august.

Den 17. august deltager bestyrelsen i netværksmøde for kolonihaveforeninger Kolding Kommune.

Referent Claus Jensen

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. maj 2017, Ankerhus Haveforening.

Deltager:

Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.

Hans Erik bød velkommen og herefter gennemgik han havesynet som var afholdt om formiddagen.

Generelt ser haverne ok ud, men der var trods alt 5 haver som man kunne ønske var bedre vedligeholdt.

2 af disse var særlig slemme og her ville haveejerne få en kraftig advarsel, de 3 andre haver kunne trænge til en meget kærlig hånd og det vil også blive påtalt

Der er gravet dræn ned til søen ved de nederste haver mod vest, der vil blive udleveret græsfrø til genopfriskning af gennemgravet græsplæne

Den 12. juni forventes vejrenoveringen at blive påbegyndt. Der er brug fro nogle frivillige men nærmere herom senere.

Den 8. maj, om aftenen, deltager bestyrelsen i et kursus sammen med de andre haveforeninger i Kolding kommune, omkring de juridiske aspekter  der er i en haveforening.

Der er pt. 5 haver til salg i foreningen, det er have 22, 24, 33A, 34A og 37.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. maj.

Referent:

Claus have 31

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2017, Ankerhus Haveforening.

Deltager:

Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.

Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Budgettet ser ud til at holde der bliver muligvis en mindre stigning på vedligeholdelseskonto.

Den 24. april begynder nedgravning af dræn ved de nederste haver ned mod søen.

Den 12. juni forventes vejrenoveringen at blive påbegyndt. Der er brug fro nogle frivillige men nærmere herom senere.

Den 1. maj foretages der havesyn.

Den 8. maj, om aftenen, deltager bestyrelsen i et kursus sammen med de andre haveforeninger i Kolding kommune, omkring de juridiske aspekter  der er i en haveforening.

Der er pt. 5 haver til salg i foreningen, det er have 22, 24, 33A, 34A og 37.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. maj.

Evt.:

Der blev drøftet om man skulle prøve endnu en gang med en tur til haveforeningen i Nordborg.

Det var måske en ide med en form for pavillon ned ved søen , således at man kunne sidde i tørvejr hvis der blev afholdt fællesarrangementer. Der vil blive undersøgt om der er nogen muligheder for tilskud til sådan noget.

Der skal opsættes en alarm på toiletvognen, batteri indkøbes.

Referent:

Claus have 31

Referat af generalforsamlingen onsdag d. 26 oktober 2016

Der blev budt velkommen at formand Hans Erik Fløjborg, som takkede for det store fremmøde.

Claus Jensen blev valgt til dirigent.

 1. Formandens beretning.

2014-2015 var en økonomisk katastrofe, med efter Else Marie har lagt en stor indsats i budgettet er vi nu på rette kurs.

Der er påbegyndt en stor opgave med drænløsning, indtil videre er der gravet 35 meter ned til og ud i søen og det virker. Haverne 26,27og 28-28b har stadig problemer, dette er et støre projekt, da drænene går igennem alle haverne. Der var dejligt at så mange hjalp med at grave den rende.

Det går rigtig godt med toiletvogn, dog skal vi i 2017 gang med lidt smårenovering med maling og udskiftning af plader. Så har vi fået sat dørstopper på vogn fordi at vind kunne tag så meget fat at folk kunne ikke holde døren.

Der påpeges at der svines på herretoilet vi henstiller at man tørre op efter sig.

Budgettet på 4 tømninger om året holder.

Der skal udskiftes en dør i maskinhus i 2017

Der påregnes udskiftning af havetraktor om 5-10 år

Der ønskes at der blev etableret et vej hold , der kom nogle efter generalforsamling og meldte sig.

Der  er på de sidste 3 år solgt 25 haver, i år er der solgt 5 og nu har vi udsolgt.

Der er muldvarper på fællesarealerne, især omkring søen, vi prøver ihærdigt at fange dem med fælder, men det er ikke lykkes endnu. Er der nogen der har gode ideer.

Kolding kommune har været på besøg og det gik rigtig godt, hun var imponerede over vores haver og hække. Hun observerede 2 vandhaner i en have som ikke er helt lovligt, men vi sagde at det var noget som var lavet for længe siden og vi holdt øje med dem som havde vand ind i haverne,og satte vandmåler på for at se om der er noget utæt.

Hun opfordrer til at flere brugte regnvandstønder.

Der køre et projekt i Springbjerg haveforening hvor frivillige hjælper med havearbejdet, i tilfælde hvor der er behov f.eks. i forbindelse med sygdom og alderdom osv. Kunne vi være interesseret

Næstformand Jan Jørgensen er stoppet pga. sygdom, vi takker ham for hans meget aktive virke

I haveforeningen.

Det er et krav, at alle haver har en  brandforsikring, pt. mangler der to haver hvoraf den ene ikke vil .det blev vedtaget at følge kommunens regler i de nye lejekontrakter og den pågældende have

Vil blive opsagt.

3 .Regnskab fremlægges af kasseren.

Regnskab blev fremlagt og følgende blev det vedtaget.

Kassereren fortalte om at vi betaler gebyr for renovation til kommunen , og det kan vi ikke komme uden om.

 1. Indkommende forslag.

Forslag fra bestyrelsen at vi tager 300 kr. ekstra i kontingent næste år så man har en buffer til uforudsete udgifter.

Forslag vedtaget.

Forslag fra have nr. 50 ønske om bord og bænkesæt og legeaktiviteter på fællesarealerne,

Pga. regler og forsikringer omkring ønsket, er der nedsat et udvalg til nærmere undersøgelse.

Udvalget består af: Erik , Bent og Lars. Nærmere info følger.

Lillian have nr. 26 ønske om en lukket facebook side om haveforeningen til tips, råd og bytte.

Forslaget vedtaget Administration Lillian  nærmer info følger.

 1. Fastsættelse af kontigent.

Det årlige kontingent på bliver i 2017 på 1334 kr.

 1. Valg af bestyrelse.

Formand Hans Erik Fløjborg ikke på valg.

 1. Valg af kasser. Nyvalgt Else  Marie  Andersen.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ole Vintrup genvalgt.

Tom Kiel  Nyvalgt

Claus Jensen Nyvalgt.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Bent H Hansen  genvalgt.

Jan L Andersen nyvalgt.

10.Valg af revisorer.

Anton Frandsen ikke på valg.

Svend Svendsson   genvalgt.

 1. Valg af Revisorsuppleant.

Erik Schultz  genvalgt.

 1. Vurderingsudvalg.

Henning Outzen genvalgt

Jan L Andersen nyvalgt

Tom Kiel genvalgt.

 1. Der var ingenting til eventuelt.

_________________________________________________________________

Bestyrelsemøde d. 05-09-2016

Mødedeltager var Boye, Jan Lange, Hans Erik , Ole, Jan.

Generalforsamling bliver flyttet til d. 26-10-2016 kl. 18.30 ,der vil blive serveret 2 stk smb. en øl eller vand

per person.

der vil blive opsat container mandag den 24 oktober ,det er i ..uge 43.

Der blev brugt tid på at tale om budget.

Så er have nr 46 blevet solgt. så har vi ikke nogle haver til salg

ref Jan Jørgensen.

Bestyrelsemøde d.1-8-08-2016

Mødedeltager var Boye.Jan Lange. Hans Erik.Jan.Ole.

Vi snakkede om budgettet her i 2016, vi vil være sikker på at vi havde midler nok til de forskellige ting som vi skulle lave i år.

Alle lejekontrakter er fornyet på nær en.Der mangler 9 personer som ikke har fået lavet brandforsikring endnu

(brandforsikring er noget som kommunen forlanger at ejerne til haverne skal have).

Alle de steder som har vand ind i haverne vil blive trykprøvet iløbet af de næste dage , så vi kan se om der er utætheder.

Vi arbejder på at få højtvandsalarm til at kunne virke på 12 wolt.

Der vil blive havesyn mandag d. 08-08-2016  kl. 10.00

ref Jan Jørgensen

Bestyrelsemøde 30-05-2016

Alle var mødt op Hans Erik, Jan L. Boye, Jan, Ole

Udflugten til Nordborg haveforening bliver d. 20-08-2016 , istarten af August bliver der sendt info ud til alle

medlemmer.

Den 19-06-2016 kl. 13 til kl. 17 vil Undretegnet og Næstformand sidde i have nr 23 og lave nye lejekontrakter.

Vi får container i uge 29.   Der er blevet fyldt alle huller op ude på den store græsplæne og sået græs.

Der er desvære nogen som ikke sidder ned på herretoilet, så der er svinet oven på brættet, hvis vi opdager hvem det er bliver vedkommende forment adgang til toilet.

Vi har stadig fire haver til salg  nr. 4- 26- 46. 50. Det går lidt langsomt med salg af haver , det gælder for hele

Kolding.

ref Hans Erik Fløjborg

Bestyrelsemøde 02-05-2016

Alle var mødt op Hans Erik ,Jan L. Boye,Jan ,Ole

Vi har fået bonus udbetalt fra forsikring på 360 kr.

Der vil blevet købt jord til græsplæne pga, af store huller fra traktorkørsel.

Havevandring mandag d. 09-05-2016

4 haver til salg  nr 4   nr 26  nr 46  nr 50

Formand deltager i et nætværksmøde med de andre haveforeninger i kolding ,som forgår i Finmarken

hvor også en fra Kolding kommune deltager.

Der vil komme forslag til at alle skal have den nye lejekontrakt, på genrealforsamlingen

ref Jan Jørgensen.

Bestyrelsemøde d, 04-04-2016

Alle var mødt op  Hans Erik, Boye, Jan L, jan , Ole

Have nr 38 er solgt

Vi har fået sat stophaner på alle indføringerne, og skiftet en del vandhaner,

der kan købes nøgler til nye haner koster 20 kr.

Park og vej kommer og ryder op og  rep. vores indkørsel.

Søen er blevet renset op og der er lavet nyt afløb.

Vi har problemer med kloakker ved nr 28,28a 27, og 26,vi skal have gravet op til brønde

for at se hvordan det er lavet. Bommen bliver nedtaget for bestandigt.

Opslagstavlen bliver udskiftet inden så længe.

Husk at få brandforsikring det forlanger kolding kommune.

Der er købt en ny buskrydder.

Der er 4 huse til salg nr 4, 46, 50, 22

Ref Jan Jørgensen 07.04-2016

.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 17 december 2015

Valg af dirigent: Claus Jensen have nr 31  blev forslået og valgt.

Forslag fra bestyrelsen at opkræve 300 kr en gang på grund af dårlig øknomi.

Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning med 100% opbakning,

Af de fremmødte

Evt . Der blev spurgt om man skulle droppe den ene cointainer, men det forsætter som før.

der blev forslået at man kunne måske hæve kontigent  100 kr til næste generalforsamling,

vi ser om det bliver nødvendigt,

ref  Hans Erik Fløjborg

Referat fra generalforsamling d. 22. Oktober  2015

1: Valg af dirigent: Claus Jensen (have nr.31) blev foreslået og valgt.

2: Formandens beretning: Formanden, Hans Erik Fløjborg (have nr.23), fortalte:

Bestyrelsen har haft travlt med møder med Kolding kommune angående toiletvognen.Tilladelse givet i maj.

Der var så problemer med toiletterne og nye er købt. Endv. er tanken blevet tømt. Alt er nu ok.

Udgifterne hertil har været store.

Træ, som blev fældet sidste vinter, blev lavet til flis og spredt i pilebuskadset i græsarealet.

Hvis flere ønker træer fældet, må de henvende sig til formanden.

Kolding kommune vil i vinterens løb skære naturhegnet, der omkranser Ankerhus, ned til 1 meters højde,

ligesom kommunen vil fælde noget af skovområdet mod øst.

Der er aktuelt 1 have til salg.

Areallejekontrakten med Kolding kommnune indeholder krav om vedligehold af både jord og bebyggelser.

Kommunen ønsker vand indlagt i de enkelte haver. Dette skal behandles i byrådet. Der er gjort indsigelse.

Der har været afregnet differentieret leje fra de enkelte lodder. Dette rettes så lejerne ensartes.

Den tvungne renovationsbetaling varierer fra år til år mellem 4000 – 8000 kr.

Formanden planlægger at sætte areallejekontrakten med Kommunen på hjemmesiden.

Bestyrelsen planlægger at reparere vejene i området, når Kommunen er færdig med træfældning.

Spørgsmål fra have nr.42: Hvem må bruge flis fra den kommende træfældning. Formanden svarede: De der fælder.

Spørgsmål fra have nr.33A: Vil kommunen reparere vejene. Formanden svarede, at det skal vi selv iflg.kontrakten.

Spørgsmål fra have nr.42: Hvem skal rydde op i området ud mod Egtved Allé? Formanden vidste det ikke aktuelt.

3: Kassereren, Boye Pedersen (have nr.34B) fremlagde regnskabet, der var godkendt af revisorerne:

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Øgede udgifter specielt til anskaffelse og vedligeholdelse af toiletvogn,

forsikring af maskinhus og ny havetraktor, samt gebyrer til Nets og bank har resulteret i et stort fald

i formuen.

En enkelt havde ikke fået regnskabet tilsendt.

Regnskabet godkendtes.

4: Indkomne forslag:

Formanden oplyste at hængelåsen på bommen foreslås afskaffet, da udrykningskøretøjer skal kunne komme ind.

Der fremkom indvendinger og diskussion angående øget tyveririsiko. Formanden sagde, at udover evt. akut

behov for lægehjælp, er adgang nødvendig, da forsikring ikke dækker for brand, hvis området er afspærret.

Der blev stemt ved håndsoprækning, og forslaget vedtoges.

Erik Schultz (have nr.11) foreslog at forbyde brug af ukrudtsbrændere pga. risiko for brand. Forslaget diskuteredes.

Bl.a. nævntes nye almene regler for afbrænding. Der blev stemt ved håndsoprækning, og forslaget vedtoges.

5: Fastsættelse af kontingent: Der vedtoges uændret kontingent.

6: Valg af formand: Hans Erik Fløjborg genvalgt.

7: Valg af kasserer, Boye Pedersen. Ikke på valg.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Jørgensen (have nr.37), næstformand, genvalgt.

Tom Kiel (have nr.21) modtager ikke genvalg. Ole Vintrup(have nr.40) valgt.

Jan L.Andersen (have nr.27) ikke på valg.

9: Valg af bestyrelsessuppleanter:

Anton Frandsen (have nr.28A) trækker sig pga. sin revisorpost. Else Marie Andersen (have nr.27) valgt.

Jan Andersen (have nr.2) ikke på valg, men ønsker at trække sig. Bent Hansen (have nr.47) valgt.

10: Valg af revisorer:

Svend Svensson ikke på valg.

Anton Frandsen på valg. Genvalgt.

11: Valg af revisorsuppleanter:

Erik Schultz (have nr.11  ) ikke på valg.

12: Valg af vurderingsudvalg:

Tom Kiel på valg. Genvalgt.

Jan Jørgensen ikke på valg.

Henning Otzen (have nr.10) ikke på valg.

13: Evt.:

Der blev spurgt om toiletbrug i vinter. Formanden svarede, at de vil blive aflukket med kæde.

Fra have nr.47 blev foreslået beplantning bag toiletvognen. Formanden positiv, men vi mangler penge.

Brug af container diskuteredes. Det er vigtigt at findele affald, så store grene ikke fylder unødvendigt.

Forslag fra Claus Jensen om mulighed for en Sct.Hans fest førte ikke til nogen tiltag.

Generalforsamlingen sluttedes med lidt godt at spise og drikke.

Ref.v.H.Hepworth.

Ankerhus

Bestyrelsesmøde den 30.09.2015 kl. 15.00

Tilstede var Boye, Hans Erik, Tom, Jan og Jan

Fraværende ingen

 1. Op til 75 % af skoven vil blive fældet af kommunen inden næste sæson.
 2. Tjørnen omkring hele området vil blive skåret ned til ca. 1 m, og alt andet bevoksning vil blive fjernet.
 3. Der må ikke kastes ukrudt, blade eller nogen former for affald i skoven, det har ellers været set igennem fingrene med at man hældte blade fra vores hække i skoven, og det må man ikke mere.
 4. Vi har 2 haver til salg nr. 61 og nr. 50

5) vi har kun 1 stående på venteliste nu.

6) bommen ved indfaldsvejen vil blive, men uden at den bliver låst med hængelås.

7) alle haver skal have deres hus forsikret mod brand så få tegnet en forsikring enden det er for sent. Dette forlanges af kommunen.

8) alle skal have en synligt havenummer på deres hus i tilfældet af ulykke eller brand.

9) der vil blive tegnet en erhvervsansvarsforsikring af bestyrelsen i tilfældet af personskade i området

10) der vil også blive tegnet brandforsikring på vores toiletvogn.

11) husk generalforsamling den 22 oktober kl. 19.00 Hvidtjørnevej fælleshus.

12) container vil blive sat op mandag den 12 oktober til mandag den 19 oktober.

13) der vil blive lukket for vandet i uge 44.

Ankerhus

Bestyrelsesmøde den 02.09.2015 kl. 15.00

Tilstede var Boye, Hans Erik, Tom, Jan og Jan

Fraværende ingen

 1. Hegn rundt om hele vores område vil blive set efter og alt som ikke er tjørn vil blive beskåret af kommunen i løbet af efterår og vinter.
 2. Endvidere vil de første 2 rækker bøgetræer som vender ind mod ”skoven”vil blive fældet og skåret i flis.
 3. Det går fint med vores toiletvogn, den bliver holdt fint.
 4. Der var en god tilslutning til vores besøg som vi havde fra Nordborg kolonihaveDe var meget benovet over så flotte haverne var passet og plejet, samt det flotte udbytte som flere får af haverne.

5) Der er 2 haver som mangler at få klippet hækken færdig

6) Vi har nu 2 stående på venteliste, men har ikke nogen haver vi kan tilbyde.

7) næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 30.09.2015 kl. 15.00

Ankerhus

Bestyrelsesmøde den 5 august 2015 kl. 15.00

Tilstede var Boye, Hans Erik, Tom, Jan og Jan

Fraværende ingen

 1. Der vil blive kikket på prisen af forsikring på vores plæneklipper.
 2. Der er fire personer som mangler at klippe hæk vedkomne vil blive kontaktet (5 august).
 3. Have nr. 50 til salg
 4. Der vil blive sat udskrift af nye regler fra kommunen på opslagstavlen.
 5. Vi venter stadig på underskrevne areallejekontrakter fra kommunen.
 6. Der kommer gæster fra Nordborg kolonihaveforening ca 14 pers. Den 22 august.

Ankerhus

Bestyrelsesmøde den 10 juni 2015 kl. 15.00

Tilstede var Boye, Hans Erik, Tom, Jan og Jan

Fraværende ingen

 1. Der vil blive opsat et nyt toilet i rum 3, i løbet af kort tid. Her kan du tømme dit mobile toilet.
 2. Container til hækaffald vil blive sat op i uge 29. mandag den 13 juli container flyttes igen den 20 juli..
 3. Have nr. 53 og nr. 50 til salg
 4. Toiletvognen skulle vi gerne have malet til efteråret, hjælpere må gerne sige til hvis de kan hjælpe et par timer. (herom senere)
 5. Vi har 2 haver som ikke er holdt for ukrudt og rod, de får en påtale
 6. Vi vil få nye lejekontrakter fra kommunen den 15 juni.
 7. Husk at din hæk skal være klippet ned til 1,25 m inden den 15 juli.
 8. Der vil være havevandring efter den 15 juli.
 9. Næste møde er 5 august kl. 15.00

Bestyrelsesmøde den 20 maj kl. 15.00

Tilstede var Boye, Hans Erik, Tom, Jan og Jan

Fraværende ingen

 1. Fra den 21 maj tages låsen af bommen, på grund af at hvis der er en ambulance der skal ind til en person for redning, så skulle den gerne kunne køre ind.
 2. Vi har også et problem med at forsikre os, da brandbil skulle komme ind og slukke en brand. låsen vil blive monteret igen i vinterhalvåret.
 3. Have nr. 37 og nr. 40 er solgt
 4. Have nr. 53 er til salg
 5. Vi har 4 haver som ikke er holdt for ukrudt og rod, de får en påtale
 6. Alle aftaler med kommunen angående toiletvogn er godkendt.
 7. Toiletvogn gøres rent en gang ugentlig.
 8. Der kan blive tale om evt. et par timers arbejde for haveejerne med at male vores toiletvogn. Dato senere ved opslag.
 9. Husk at alle som benytter toiletter skal selv sørge for at holde rent efter sig.
 10. Næste møde er 10 juni kl. 15.00

Bestyrelsemøde den 8 april kl. 15

Tilstede var Boye, Hans Erik ,Tom ,Jan.   fraværende Jan Andersen.

1) Der blev aftalt at mødes med kommunen den 9 april angående Spildevandsløsninger,toiletvogn og spildetank. Hans Erik og Boye tager med til møde.

2) Vores ny hjemmeside som Hans Erik har fået lavet skulle kunne bruges fra nu af

3) Der vil blive lejet en flishugger til alt kvas som ligger i området, noget af flisen vil blive udlagt ved de nye

beplantninger med pil.

4) Der er 3 grunde til salg det er nr. 53  34.  38.

5) Næste møde er den 12 maj. kl 15.00

Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen d.23.okt.2014:

1.Valg af ordstyrer: Claus Jensen (have nr.31) blev valgt.

 1. Formandens beretning: Formanden, Hans Erik Fløjborg (have nr.23) fortalte at: Tidligere formand, Jan Jørgensen (have nr.37) har pga. sygdom valgt at fratræde som formand, men accepteret at fortsætte som næstformand.

Den nye havetraktor har flere gange været til reparation hos leverandøren og fungerer nu.

8 haver har skiftet ejer.

Der er uddelt flere advarsler angående havernes vedligeholdelse.

Vandforbruget har udløst en ekstraregning på 6000,- kr.

Nets havde i 2013 ved en fejl opkrævet tilsammen 16.000,- kr. for meget fra nogle medlemmer. Kassereren opdagede fejlen, de berørte medlemmer er fundet og pengene tilbagebetalt i år.

Bestyrelsen arbejder på at opfylde kommunens nye regler angående toiletforhold og skærpede krav om overholdelse af byggeregulativer. Der forventes større udgifter til etablering af toiletforhold, og det indskærpes at alt byggeri og ombygning skal overholde regler for størrelse og afstand til hæk og anden bebyggelse.

Kommunens kolonihaveforhold skal behandles i Kolding byråd i januar måned, og foreningen skal i 2015 skrive ny areallejekontrakt med kommunen, da den gamle er udløbet.

Bestyrelsen har anskaffet lille solcelleanlæg til belysning ved redskabsskuret i skoven. Udgiften hertil 2200,- kr.

Nogle medlemmer havde ønsket regnskabet udsendt med indkaldelsen. Det er ikke vedtægtsbestemt, men bestyrelsen vil tilgodese ønsket.

Beretningen godkendt.

 1. Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Boye Pedersen (have nr.34b):

Kasseren omtalte fejlen fra Nets i 2013 og udgiften i år på i alt 16.000,- kr. til tilbagebetaling til de berørte medlemmer.

Vandforbruget havde udløst en ekstraudgift på 6.000,- kr.

Areallejen var steget ligesom udgifter til porto, gebyrer, generalforsamling og bestyrelsesmøder, mens udgifter til vedligeholdelse var faldet lidt.

Samlet underskud efter afskrivninger var 21.373,38 kr.

Erik Schultz (have nr.11) spurgte, hvorfor forsikring af havetraktoren kostede 3000,- kr. Kassereren vil undersøge det.

Det øgede vandforbrug diskuteredes og sluttelig aftaltes, at alle skal medvirke til at undgå unødvendigt forbrug og spild bl.a. fra haveslanger, der er ført ind i haver og måske nedgravet.

Regnskabet godkendtes.

 1. Indkomne forslag: Ingen.
 2. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingentet med 300,- kr.per have årligt i 3 år. Begrundelsen er de kommende store udgifter til de af kommunen stillede krav til etablering af toiletforhold m.m. Forslaget blev accepteret.
 3. Valg af formand: Hans Erik Fløjborg ikke på valg.
 4. Valg af kasserer: Boye Pedersen på valg, genvalgt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Jan Jørgensen ikke på valg. Tom Kiel på valg, genvalgt. Helle Hepworth på valg, modtager ikke genvalg. Jan L. Andersen (have nr.27) valgt.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter: Rie Pedersen på valg, modtager ikke genvalg. Anton Frandsen (have nr.28a) valgt. Jan Andersen (have nr.2) på valg, genvalgt.
 7. Valg af revisorer: Svend Svensson på valg, genvalgt. Anton Frandsen ikke på valg.
 8. Valg af revisorsuppleant: Rita Abel på valg, modtager ikke genvalg. Erik Schultz valgt.
 9. Valg af vurderingsudvalg: Tom Kiel ikke på valg. Jan Jørgensen på valg, genvalgt. Henning Otzen på valg, genvalgt.
 10. Evt. : Susanne Nielsen (have nr.52) spurgte, om det er lovligt at opsætte eternitplader som brandafskærmning på huse. Fik svar, at det er det, og næstformanden sagde, at reglerne for byggeri vil komme til at fremgå i vedtægter, på hjemmeside og/eller i opslagstavle.

Bestyrelsen bad alle medlemmer, der kan, oplyse deres mail-adresse til foreningen.

Claus Jensen forslog, at regnskabet fremover udsendes på mail.

Claus Jensen spurgte endv. om regler for hækhøjde. Oplystes om, at hækkene må være op til 125 cm, og at medlemmer derudover indbyrdes må enes om fælles hæk. Han spurgte også, om kommunen passer de omgivende arealer. Han har risiko for nedfald af grene derfra. Formanden oplyste, at kommunen har pligt til at passe dem, og at han vil kontakte kommunen om det.

Rita Abel spurgte, om foreningen vil rydde op ved et væltet træ ved indkørslen. Bestyrelsen vil arbejde på det.

På spørgsmål om, hvorfor man havde valgt at afholde generalforsamlingen et nyt sted svarede formanden, at udgiften til lokaleleje var betydeligt mindre det nye sted. Formanden spurgte, om man fremover kan begynde generalforsamlingen lidt tidligere, f.eks. kl.19. Der kom ikke indvendinger.

Møde i bestyrelsen d.14.okt.2014:

 1. Alle til stede.
 2. Påtaler for manglende vedligehold til to haver.
 3. Formanden, Hans Erik Fløjborg, har behov for en “arbejdstelefon”, da han har haft gener af Ankerhusforenings-relaterede opkald til sin private tlf. bl.a. under ferie i udlandet. Det besluttes at anskaffe den billigst mulige mobil-tlf. til formålet.
 4. Kassereren, Boye Pedersen, har som sidst aftalt tegnet hacker-forsikring for vor bankkonto.

Møde d.10.sept.2014

 1. Alle til stede.
 2. 2. Kolding Kommune har holdt møde ned repræsentanter for kommunens ni kolonihaveforeninger. Formanden, H.E.Fløjborg, og kassereren, Boye Pedersen, deltog. Fra Kommunen oplystes, at der kommer krav til:

a: Håndtering af affald, herunder krav til toiletforhold.

b: Relevant skiltning om havenumres placering.

c: At genbrugsmaterialer anvendes efter love og regler herom.

d:Ventelister.

f: Afbrænding af haveaffald.

Bestyrelsen arbejder på at håndtere de nye krav på en økonomisk forsvarlig måde. Kravet til toiletforhold forventes at medføre den største udgift.

 1. Kassereren oplyser, at vor bankkonto ikke er økonomisk sikret mod hackerangreb (digitalt tyveri). Vil undersøge muligheder for sikring og tegne den nødvendige forsikring snarest.
 2. Bestyrelsen vil forsøge at få lærlinge på Hansenberg til at bygge ny opslagskasse. Formanden tager kontakt til Hansenberg herom.
 3. 5. Der er givet mundtlige påtaler til 2 havelejere.
 4. 6. Haver til salg: Nr.13 og nr.28a.
 5. 7. Generalforsamlingen d.23.okt.2014 afholdes på Hvidtjørnevej, se indkaldelsen.

Møde d.13.august 2014

Bestyrelsesmøde d.13.aug.2014:

1: Kolding Kommune har nu oprettet os med adresser. Vore adresser er: Ankerhus + den enkeltes have-nummer + 6000 Kolding.

 1. Nogle få haver har fået påtale for manglende pasning.
 2. Der er leget/skudt med skydevåben i foreningens område. Det er ikke tilladt, da foreningen er offentligt område.
 3. Haver til salg: Nr. 60.

18.06.2014

Alle til stede.

 1. Der er givet påtale til en have med skriftlig forklaring ud fra vedtægterne.
 2. Årlig service på havetraktoren er dyr. Daglig pasning varetages af Tom, som bruger den. Tom vil undersøge, hvad serviceeftersynet indebærer.
 3. Formanden (Hans Erik) foreslår lille solcelleanlæg opsat til belysning ved foreningens maskinhus i skoven. Udgiften ca. 2000,- kr. Det vedtages, at næstformanden (Jan) køber det og at formanden m.fl. vil opsætte det.
 4. Udgifter til frankering er steget.
 5. Formanden kan ikke redigere i vedtægterne på hjemmesiden. Arbejder på det for at indsætte den nye 2-års regel.
 6. Have nr.60 til salg.

2014-05-21

Alle til stede.

 1. Der er givet påtale til nogle haver ang. vedligeholdelse. Formanden er i kontakt med dem og uddeler påtalerne med skriftlig forklaring.
 2. Den nyanskaffede store plæneklipper fungerer aktuelt. (Se tidligere bestyrelsesmøde ang. problemer).
 3. Opslagstavlen vil blive aflåst. Man kan henvende sig til bestyrelsen ved ønske om opslag.
 4. De i vedtægterne bestemte regler for renholdelse af rabat inkluderer renholdelse ved al udvendig hæk.

Nøgler til bommen

Nøgler til bommen i indkørslen kan købes ved Jan Jørgensen (næstformand i bestyrelsen).

Referat af møde d.8.april.2014   

Deltager:
Hans Erik, Ole, Else Marie, Tom og Claus.
Hans Erik bød velkommen og derefter gennemgik E.M. foreningens økonomi. Økonomien ser efterhånden ganske rimelig. Det ser ud til at det er den rigtige vej vi går, så der forventes et mindre overskud.
Der har været foretaget haveeftersyn, der er et par haver som trænger til en ”kærlig” hånd, de ser ikke særlig godt ud og det er såmænd ikke så meget der kræves.
Der afholdes arbejdsdag den 1. juni 2019.
Følgende ting forventes at blive udført:
Maling toiletvogn indv. 3 mand.
Olieskift 2 mand.
Vej 4 mand.
Grene 1 mand.
Høj græs 2 mand.
Affald 2 mand.
Skt. Hansbål 3 mand.
Male toilet udv. 4 mand.
Det arbejdende folk får pølser + brød, pårørende kan købe pølse og brød for 20,-kr.
Tilmelding til Hans Erik hvis man ønsker at deltage i arbejdsdagen.
Næste møde den 27-5-2019

Referent:
Claus have 31

 1. Formanden, Jan Jørgensen, ønsker på grund af sygdom at fratræde som formand.
  Næstformanden, Hans Erik Fløjborg, indtræder i stedet som formand. Jan vil i stedet varetage næstformandsposten. Jan varetager fortsat formidling og administration af nøgler til bommen og af havekontrakter.
 2. Lejerne af have nr.25 har udlagt drænrør fra haven til vandløbet og videreført det i vandløbet.
  Videreførelsen i vandløbet vil blive fjernet, så det fortsat fremtræder som åbent vandløb.
 3. Haver til salg: Nr. 28 og nr.64.
 4. Der er tekniske problemer med den nyanskaffede græsslåmaskine. Reklamation og kontakt til leverandøren varetages af Tom Kiel og formanden.
 5. Der vil blive strammet op omkring vedligeholdelse af haverne, og hvis der uddeles “sure smileys”, vil der samtidig meddeles begrundelse og uddrag af reæevamte vedtægter.
 6. Vor opslagstavle trænger til udskiftning på grund af “tidens tand”. Overvejes.