Referat fra generalforsamling 22. oktober 2020

Referat

Fra Generalforsamling i Ankerhus Haveforening

Afholdt: Torsdag, den 22. oktober 2020, kl. 18.30

Fremmødte: 19 personer + 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Bent H. Hansen bød de fremmødte velkommen. Glad for, at det trods Corona, kunne lade sig gøre at afholde generalforsamlingen. Dog er der ingen forplejning i år, men der vil være en øl eller vand. 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Erik Fløjborg, have nr. 23. Hans Erik F. blev valgt. 
 2. Formandens BHH fremlagde beretning. Følgende emner blev omtalt:
  Salg af haver, 9 stk., og afholdelse af flere arbejdsdage med færre antal timer pr. dag. Haveforeningen har i år fået midler fra Bydelspuljen til opførelse af fælles mødeplads. Den overdækkede mødeplads er næsten færdig. Efter regnskabsårets afslutning har vi også fået 15.000 fra Nordea Fonden til indkøb af en ny plæneklipper. Der er også opsat nye skilte ved indgangen til haveforeningen, ligesom der er opsat kummer ved indgangen med forskellige blomster. Vi har fået en flagstang, der er placeret i midten af plænen. Det er tanken, at vi næste år ved starten af havesæsonen vil afholde en lille sammenkomst og hejse flaget. Forventes afholdt påskelørdag. Gode forslag til, hvad den nye overdækkede mødeplads kan bruges til, modtages gerne.
  Formandens beretning godkendt. 
 3. Regnskabet fremlagt af kasserer Else Marie A. Regnskabet viser et tilfredsstillende overskud. Vandprisen er i dette regnskabsår steget fra 16,71 kr. pr. m3 til 18,15 kr. pr. m3. Plæneklipperen har i dette regnskabsår været til service, herudover har der også været en reparation, i alt udgift kr. 10.240 kr. I år har der været 5 tømninger af tanken ved toiletvognen. Vi har også som vanligt have container til haveaffald 2 gange.
  Regnskabet godkendt. 
 4. Der er indkommet et forslag fra have nr. 50. Forlaget medtages som forslag 8.
  1. Vedtægtsændring. Da der ikke er nok fremmødte medlemmer til en godkendelse på ordinær generalforsamling, overgår punktet til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
  2.  Fastsættelse af gebyrer.
  Gebyr for udeblivelse fra pligtarbejde forhøjes fra 100 kr. til 300 kr. Vedtaget.
  Rykkergebyr forhøjes fra 100 kr. til 200 kr. Vedtaget.
  Gebyr for ikke at klippe hæk til det fastsatte tidspunkt og holde hækken fri for ukrudt 200 kr. Vedtaget.
  3. Oprettelse af vandinstallationskonto til opsparing af midler til fornyelse af vandledning m.m.
  At hver havelejer opkræves 250 kr. årligt til indsættelse på kontoen og at der af årets overskud indsættes kr. 5000 på kontoen. Vedtaget.
  4. At bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe ny græsslåmaskine. Denne bemyndigelse blev givet.
  5. Beslutning om container. Det blev besluttet, at vi fortsat skal have container 2 gange årligt.
  6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar. Det blev besluttet, at formand og kasserer hver modtager 2.000 kr. årligt og at hvert bestyrelsesmedlem modtager 500 kr. årligt.
  7. Forslag om vanding. Det blev besluttet, at man skal være til stede i haven, når der vandes.
  8.  Forslag 1 fra have nr. 50 om, at aktiviteter i haveforeningen, der kan medføre etablerings-, drift- og vedligeholdelsesudgifter skal vedtages på den årlige generalforsamling. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal stå for driften af haveforeningen, og at der ikke skal ske ændringer.
  Oprettelse af plads til deponi af haveaffald og træflis i skovarealet som forsøg i 2 år. Bestyrelsen mener at det ikke er tilladt at lave et sådant deponi. Erik fra have nr. 50 har talt med en person ved Kolding Kommune, der synes det var en god ide. Det blev besluttet at formanden kontakter Kolding Kommune, kolonihaveafdelingen, for en afklaring.
  Øvrige forslag nr. 3, 4 og 5 fra have nr. 50 bortfalder derfor. 
 5. Kontingent nedsættes fra 1.534 kr. til 1.450 kr. årligt. Hertil kommer 250 kr. til vandinstallationskonto samt 1 kr. pr. m2
 6. Formanden ikke på valg. 
 7. Valg af kasserer: Else Marie Andersen blev genvalgt. 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Myrna Nielsen, have nr. 46 blev valgt til bestyrelsen.
  Tom Kiel, have nr. 21,  og Rita K. Frandsen, have nr. 60, ikke på valg. 
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter:
  1. suppleant: Claus Jensen, have nr. 31, valgt.
  2. suppleant: Jessica Michelsen, have nr. 42. Valgt for 1 år. 
 10. Valg af revisorer:
  Jessica Michelsen, have nr. 42, valgt.
  Anton Frandsen ikke på valg. 
 11. Valg af revisorsuppleanter:
  Erik Schultz, have nr. 11, valgt. 
 12. Valg af vurderingsudvalg:
  Tom Kiel, have nr. 21, ikke på valg. Claus Jensen, have nr. 31, og Henning Outzen, have nr. 10, valgt. 
 13. Eventuelt.
  Formand BH oplyser, at vi vil få et program, så der også kan sendes sms ud i blokke til medlemmerne, da vi har indtryk af, at ikke alle læser deres mail.
  Drøftelse af vild natur på de grønne fællesarealer. BH vil undersøge Kolding Kommunes holdning til dette.
  Formand BH oplyser, at den fælles mødeplads på plænen kun må bruges af haveforeningens medlemmer. Dog må de skoleklasser, daginstitutioner og dagplejen, som besøger haven, bruge pladsen.
  Forespørgsel om der må være bistader i haverne. Nej det må vi ikke. 

Bestyrelsen ønsker en bedre tone på facebooksiden, eller vil vi overveje om siden skal lukkes.
Festudvalget tages op igen, når vi er på den anden side af Corona.
Formand BH orienterede om, at der vil ske politianmeldelse i tilfælde af chikane, trusler o.l. 

 

Dirigent Hans Erik F., have nr. 23, takkede for god ro og orden, og vi går herefter direkte over til 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

 

 • Ændring af § 12 i Vedtægter for Haveforeningen Ankerhus.
  Sidste afsnit: ”Pågældende kan dog inden for en frist af 14 dage indanke bestyrelsens afgørelse til Kolding Kommune.” Slettes, da denne ankemulighed ikke længere eksisterer.
  Alle stemte for denne vedtægtsændring.

 

Afslutningsvis takkede formanden Kurt for sit arbejde i bestyrelsen og en tak til Kate for at hun holder toiletterne så pæne og rene. En tak til Huso, have nr. 26, for buskrydning, samt en general tak til alle, der gør et frivilligt stykke arbejde i foreningen med blandt andet husbyggeri og vejarbejde. 

Referent:

Rita Frandsen, have nr. 60. 

 

Underskrift dirigent: 

 

Hans Erik Fløjborg

Have nr. 23.