Særligt for Haveforeningen Ankerhus

Særligt for Haveforeningen Ankerhus

Vedligeholdelse af haver:

 • Hække skal holdes pænt klippede – Max. Højde på 125 cm skal overholdes. Hækkene skal være klippet første gang senest den 15. juli hvert år. Såfremt hækken ikke er klippet til det fastsatte tidspunkt, og der ikke er holdt fri for ukrudt, opkræves et gebyr på kr. 200 (vedtaget på generalforsamling 2020)
 • Rabatter skal renholdes indtil vejmidte
 • Der afholdes havesyn først i hver måned
 • Såfremt lejemålet ikke er i orden gives kun 1 henstilling. Tages denne ikke til efterretning, kan lejemålet blive opsagt.

Affald:

 • Affald, herunder haveaffald, må ikke henkastes i omkringliggende skov, hegn eller sø.
 • Madaffald må ikke henkastes i haverne pga. risiko for skadedyr. Opdager man rotter, eller spor efter rotter på sin matrikel, bedes dette meddelt til formanden, der vil iværksætte bekæmpelse i samarbejde med Kolding Kommune.

Vanding:

 • Lige husnummer må vande på lige datoer. Ulige husnummer må vande på ulige datoer.
 • Vandingsperioden må højst strække sig over 2 timer.
 • Bilvask må ikke finde sted på haveforeningens område.

Bil- og motorkørsel:

 • Max. Hastighed på 15 km/t skal overholdes
 • Kørsel på plænen er ikke tilladt.

Ukrudsbrænding  er ikke tiladt

Arbejdslørdag

Gebyr arbejdslørdag: Bestyrelsen kan fastsætte 2 fælles arbejdsdage om året – en i foråret og en i efteråret. Ved manglende fremmøde
pålægges en bod på 300 kr., som er pligtig ydelse. (vedtaget på generalforsamlingen i 2020)

 

Rykkergebyr:

 • Som følge af for sent indbetaling er hævet til 200,- kr. (vedtaget på generalforsamlingen 2020)

Adresseændring:

 • Husk at melde adresseændring til formand/kassere.

Hjemmeside:

 • Besøg vores nye hjemmeside på www.ankerhuskolding.dk
 • Her kan du bl.a. udveksle erfaringer med andre haveejere og søge informationer om stort og småt i foreningen.

Bestyrelsen Juni 2018