Særligt for Haveforeningen Ankerhus

Særligt for Haveforeningen Ankerhus

Vedligeholdelse af haver:

 • Hække skal holdes pænt klippede – Max. Højde på 125 cm skal overholdes. Hækkene skal være klippet første gang senest den 15. juli hvert år.
 • Rabatter skal renholdes indtil vejmidte
 • Der afholdes havesyn først i hver måned
 • Såfremt lejemålet ikke er i orden gives kun 1 henstilling. Tages denne ikke til efterretning, kan lejemålet blive opsagt.

Affald:

 • Affald, herunder haveaffald, må ikke henkastes i omkringliggende skov, hegn eller sø.
 • Madaffald må ikke henkastes i haverne pga. risiko for skadedyr. Opdager man rotter, eller spor efter rotter på sin matrikel, bedes dette meddelt til formanden, der vil iværksætte bekæmpelse i samarbejde med Kolding Kommune.

Vanding:

 • Lige husnummer må vande på lige datoer. Ulige husnummer må vande på ulige datoer.
 • Vandingsperioden må højst strække sig over 2 timer.
 • Bilvask må ikke finde sted på haveforeningens område.

Bil- og motorkørsel:

 • Max. Hastighed på 15 km/t skal overholdes
 • Kørsel på plænen er ikke tilladt.

Ukrudsbrænding  er ikke tiladt

Arbejdslørdag

Gebyr arbejdslørdag: Bestyrelsen kan fastsætte 2 fælles arbejdsdage om året – en i foråret og en i efteråret. Ved manglende fremmøde
pålægges en bod på 100 kr., som er pligtig ydelse. (vedtaget på generalforsamlingen i 2017)

 

Rykkergebyr:

 • Som følge af for sent indbetaling er hævet til 100,- kr.

Adresseændring:

 • Husk at melde adresseændring til formand/kassere.

Hjemmeside:

 • Besøg vores nye hjemmeside på www.ankerhuskolding.dk
 • Her kan du bl.a. udveksle erfaringer med andre haveejere og søge informationer om stort og småt i foreningen.

Bestyrelsen Juni 2018